Promlčecí doby trestních činů

 
Trestní odpovědnost za trestný čin zaniká uplynutím promlčecí doby, jež činí
a) dvacet let, jde-li o trestný čin, za který trestní zákon dovoluje uložení výjimečného trestu, a trestný čin spáchaný při vypracování nebo při schvalování privatizačního projektu podle jiného právního předpisu,
b) patnáct let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně deset let,
c) deset let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně pět let,
d) pět let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně tři léta,
e) tři léta u ostatních trestných činů.

 

Promlčecí doba počíná běžet od ukončení jednání pachatele.

 

trestný čin
minimální délka promlčecí doby
potřebnost souhlasu oběti se stíháním pachatele
Těžké ublížení na zdraví
15 let
ne u úmyslných činů
Ublížení na zdraví
5 let
ano
Týrání osoby žijící ve společném obydlí
5 let
ne
Zbavení osobní svobody
10 let
ne
Omezování osobní svobody
3 roky
jen v některých případech
Vydírání
5 let
Jen v některých případech
Útisk
3 roky
ne
Znásilnění
10 let
ne
Sexuální nátlak
5 let
ano
Nebezpečné pronásledování
3 roky
ano
Nebezpečné vyhrožování
3 roky
ano

 

 
Souhlasu poškozeného s trestním stíháním pro některý z trestných činů uvedených v § 163 odst. 1 není třeba, pokud

a) byla takovým činem způsobena smrt,
b) poškozený není schopen dát souhlas pro duševní chorobu nebo poruchu, pro kterou byl zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo pro kterou byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena,
c) poškozeným je osoba mladší 15 let,
d) z okolností je zřejmé, že souhlas nebyl dán nebo byl vzat zpět v tísni vyvolané výhrůžkami, nátlakem, závislostí nebo podřízeností.

 

Jestliže se poškozený na výzvu orgánu činného v trestním řízení ihned nevyjádří, zda souhlasí s trestním stíháním podle § 163, tento orgán mu poskytne podle povahy věci k vyjádření přiměřenou lhůtu, nejvýše však 30 dnů. Po marném uplynutí této lhůty již souhlas s trestním stíháním dát nelze. O tom je třeba poškozeného písemně poučit.
 

Zpracovala Mgr. Ing. Jana Kliková, 2013

Licence Creative CommonsUvedená práce (dílo) podléhá licenci.